Základné informácie a dáta o spoločnosti

IB Rein, S.R.O.,
Adresa prevádzky: Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava
IČO: 35896582
DIČ: 2021864515
IČ DPH: SK2021864515
 
 • pri ochrane osobných údajov kladieme vysoký dôraz na informačnú bezpečnosť
 • pri spracovaní sa riadime Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 a zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov
 • riadime sa princípmi zákonnosti a transparentnosti, obmedzenia účelu spracovania, minimalizácie rozsahu a uchovávania.
 • spracovávame výlučne osobne a vopred poskytnuté osobné údaje zákazníkmi a klientami
 • poskytnuté osobné údaje spracovávame výlučne do doby nevyhnutnej k splneniu vopred stanovenému účelu
 

 1. ​Účel spracovania osobných údajov

 • spracúvanie a archivácia osobných údajov zákazníkov a klientov prebieha plne v súlade s právnymi základmi za oprávneným a výslovne uvedeným účelom
 • citlivo narábame s každým jedným osobným údajom klientov a zákazníkov, preto sme v súlade s nariadením a zákonom zminimalizovali požadovanie osobných údajov na výlučne zákonne nevyhnutné alebo zmluvne požadované
 • v prípade neposkytnutia povinných a pre uzavretie zmluvy nevyhnutných údajov nebude možné dôjsť k uzavretiu zmluvného vzťahu
 • v snahe o maximálnu ochranu osobných údajov dotknutých osôb sme ako prevádzkovateľ prijali všetky potrebné personálne, organizačné i technické opatrenia na zabránenie úniku, zverejnenia, zneužitia alebo iného použitia citlivých a súkromných informácii
 • ak by došlo k nabúraniu sa do nášho systému a získaniu osobných údajov, prípadne vzniklo dôvodné podozrenie na únik týchto informácii, každá jedna dotknutá osoba bude bezodkladne kontaktovaná (čl. 34 Nariadenia)
 • osobné údaje v žiadnom prípade neposielame, ani nedávame k dispozícii mimo EÚ
 

2. Ekonomicko-účtovná agenda

Osobné údaje spracovávame za účelom riadneho vykonania štátom danej ekonomickej a právnej činnosť, ktorá sa týka:
 • spracovania objednávok
 • vystavovania zmlúv a pripravovania zmluvných vzťahov, kúpnych a nájomných zmlúv
 • vypracovania zmlúv v rámci dodávateľsko – odberateľských vzťahov
 • došlých faktúr a fakturácie odberateľom
 • styk s bankou, vedenie pokladne
 • vedenie jednoduchého/podvojného účtovníctva organizácie
 • zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov
 • skladového hospodárstva
 • práv na náhradu škody
 • e-mail marketingu
 • právnej agendy
 

3. Vyžadujeme výlučne nasledovné osobné údaje

 • meno, priezvisko, titul
 • adresa trvalého bydliska/pobytu
 • adresa prechodného pobytu
 • korešpondenčná adresa
 • dátum narodenia
 • rodne číslo
 • druh a číslo dokladu totožnosti – OP alebo pas
 • telefónne/mobilné číslo
 • e-mailová adresa
 • podpis
 • číslo bankového účtu
 

4. S osobnými údajmi zákazníkov a klientov budú môcť prísť do kontaktu výlučne uvedené kategórie príjemcov

 • príslušné daňové úrady
 • finančné riaditeľstvo a iné orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov
 • sprostredkovateľ na spracovanie účtovníctva
 • poverení zamestnanci
 

5. Osobné údaje spracovávame na právnom základe

 • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
  zmluvy uzatvorené v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov.
 

6. Za účelom archivácie sú osobné údaje likvidované v uvedených časových lehotách

 • faktúry 10 rokov
 • interné doklady 10 rokov
 • pokladňa 10 rokov
 • vymáhanie pohľadávok 5 rokov
 • bankové výpisy 10 rokov
 • účtovné závierky 10 rokov
 

7. Aké práva si môžete uplatniť?

 • prístup k osobným údajom a vydanie potvrdenia o ich spracovaní
 • uvedenie presných informácii o zdroji , z ktorého boli osobné údaje získané a spracované
 • zoznam všetkých osobných údajov, ktoré boli predmetom spracúvania
 • dotknutá osoba má právo na opravu alebo výmaz svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, alebo úplný výmaz osobných údajov, ktorých spracovávanie bolo skončené, resp. ak došlo k porušeniu zákona
 • dotknutá osoba má právo obmedziť spracovávanie osobných údajov alebo blokovať svoje osobné údaje, ak odvolá súhlas so spracovaním pred uplynutím času jeho platnosti
 • dotknutá osoba má právo namietať voči spracovaniu osobných údajov, pri ktorých má pocit, že môžu byť alebo budú využité v prospech priameho marketingu, bez predošlého súhlasu, pričom má právo žiadať o okamžitú likvidáciu predmetných údajov
 • dotknutá osoba môže podať návrh príslušnému úradu na začatie konania o ochrane osobných údajov, ak má podozrenie o neoprávnenom spracovaní osobných údajov
 • pri nespôsobilosti dotknutej osoby na právne úkony v plnom rozsahu môže uplatniť právo jej zákonný zástupca, resp. ak už dotknutá osoba nežije, jej práva v plnom rozsahu môže uplatniť jej blízka osoba
 • žiadosti dotknutej osoby budú vybavené bezplatne a bez účtovania ďalších poplatkov, okrem prípadov, ktoré sú uvedené v §21 ods. 3.
 • písomne buu vybavené všetky žiadosti dotknutých osôb v zákonom stanovenej lehote, a to najneskôr do 30 dní odo dňa, v ktorom bola žiadosť doručená